הגנת הסביבה זה גם פיקוח על מתקנים מסוכנים = חומ"ס

1. המשרד לאיכות הסביבה - יחידת פניות הציבור איננה עונה ••••

פניית עמותת אומ"ץ

אל: פניות הציבור
      המשרד לאיכות הסביבה - באמצעות דואר אלקטרוני ובפקס
רח' כנפי נשרים 5
ת.ד. 34033
ירושלים  95464


ג.נ., א.נ. שלום רב!

נשמח לקבל מכם התייחסות עניינית לתגובתנו מתאריך 31/1/2005 (רצ"ב).

וכן נשמח לקבל מכם הסבר מדוע התעלמתם מפנייותינו הקודמות בתאריכים 9/6/04 ו- 4/7/04.
בהקשר לנ"ל נבקש להפנות אתכם לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט – 1958
 
(תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה) הקובע כי "עובד הציבור" - עובד-מדינה, עובד רשות מקומית
וכן כל רשות שהוענקה לה סמכות על פי דין חייב לתת תשובה במועד!

"נתבקש עובד הציבור, בכתב, להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין,
יחליט בבקשה וישיב למבקש בכתב בהקדם, אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הבקשה."

אנו שבים ומדגישים כי עמותת אומ"ץ פועלת (בין היתר גם) בנושא חומרים מסוכנים,
בתחומים שאינם מכוסים ע"י אירגונים אחרים.

נודה לכם אם תכללו את פרטי עמותת אומ"ץ באתר האינטרנט שלכם:

  דף הבית > סביבה ברשת > ארגונים ירוקים > ארגונים כללי

מן הראוי לציין שאתם מאזכרים באתרכם ובצדק אירגונים רבים שאינם מטפלים
באיכות הסביבה באופן ייחודי, כגון:
הדסה ישראל
החברה למתנ"סים
וואקפ
ויצו
מועצה בין דתית מתאמת
מרכז ישראלי פלסטינאי למחקר ואינפורמציה
שת"יל

כך גם עמותת אומ"ץ כמו האירגונים הנ"ל פועלת למען חוסנה הכלכלי,
החברתי והמוסרי של מדינת ישראל, לשמירה מוחלטת על זכויות האדם
ולחירות הפרט בכל תחומי החיים. 
פעילות זו כוללת בין היתר נושא חומרים מסוכנים.

אשר על כן נצפה כי תוסיפו את הקישור המבוקש.

בכבוד רב,

   דורון טל
   מרכז נושא חומ"ס בעמותת אומ"ץ

2. עמותת אומ"ץ מציעה אמנה ••••
חומ"ס - חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת - מגילת חובות וזכויות (הצעה לאמנה)